PRIJEDLOG NOVOG STATUTA

PRIJEDLOG NOVOG STATUTA

STATUTE OGULIN SKI CLUB AND BASIC PROVISIONS

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; o pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata te odgovornostima članova; o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; o načinu stjecanja imovine; o izboru i opozivu likvidatora udruge, o prestanku rada te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Na temelju članka 13. i članka 55. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17), članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 22. Statuta od 07.03.2015. godine Skupština SKIJAŠKOG KLUBA OGULIN na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Naziv udruge: SKIJAŠKI KLUB OGULIN.

Skraćeni naziv udruge: SKI KLUB OGULIN.

Sjedište udruge: Ogulin, Brod 10.

Udruga djeluje na području Grada Ogulina.

Članak 3.

SKI KLUB OGULIN je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

SKI KLUB OGULIN je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima znak.

Znak Kluba okruglog je oblika, u središtu kojega se nalazi slika planine Klek i skijaša u letu. U gornjem dijelu kružnice upisano je: SKI KLUB, a u donjem dijelu kružnice upisano je: OGULIN.

Članak 5.

Klub ima pečat.

Pečat Kluba okruglog je oblika promjera 30 mm. U gornjem dijelu kružnice upisano je: SKI KLUB a u donjem dijelu kružnice upisano je: OGULIN. U središnjem dijelu kruga ucrtan je znak kluba.

Upotreba i čuvanje pečata ureduju se uputama tajnika.

Članak 6.

Klub zastupaju: predsjednik, tri dopredsjednika i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Il PODRUČJE, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je sport, skijanje.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja skijaškog sporta u gradu Ogulinu i Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Djelatnosti Kluba su:

 • razvitak i promocija skijaškog sporta;
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
 • poduka i trening djece, mladeži i odraslih;
 • pripremanje članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
 • upravljanje sportskim objektima kojima je Klub vlasnik ili korisnik;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
 • ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
 • organiziranje natjecanja u skladu s programom rada;
 • pomaganje u stručnom osposobljavanju skijaških kadrova;
 • populariziranje skijaških sportova;
 • podučavanje članova skijaškoj vještini kroz skijašku školu uz ovlaštenu poduku;
 • organiziranje skijaških izleta i zimovanja u skijaškim centrima za članove Kluba;
 • provođenje skijaške gimnastike radi pripreme i održavanja fizičke spremnosti članova.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se ureduju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • nabavljanje, popravljanje i obnavljanje skijaške opreme za skijašku poduku te iznajmljivanje iste uz naknadu;
 • iznajmljivanje sportske infrastrukture i sportskih objekata uz naknadu za korištenje.

Članak 9.

Rad Kluba je javan. Klub ostvaruje javnost rada na načine utvrđene ovim Statutom te:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • sredstvima javnog priopćavanja.

lll ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Kluba, sukladno Zakonu i Statutu.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina pisanu suglasnost daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članak 11.

Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu odnosno nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu i datumu prestanka članstva u Klubu. Na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18.

Članak 12.

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

Članak 13.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 14.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine;
 • bavljenje sportskom aktivnošću;
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba;
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza;
 • volontiranje za dobrobit Kluba.

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom;
 • neplaćanjem članarine;
 • isključenjem.

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini, čija je konačna odluka o isključenju.

IV UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 16.

Klub se može udružiti u Sportski savez i u druga sportska udruženja.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 17.

Klub može zbog ostvarivanja posebnih interesa, osnovati podružnice (sekcije, ogranke i sl.). Cilj osnivanja podružnice je lakše i efikasnije organiziranje djelatnosti utvrđenih Statutom Kluba.

Članak 18.

Podružnice su ustrojstveni oblici Kluba i nemaju status pravne osobe.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika udruge donosi Skupština Kluba. Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i ovlaštenoj osobi za predstavljanje podružnice.

V TIJELA KLUBA

Članak 19.

Tijela Kluba su:

 • Skupština;
 • Izvršni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Predsjednik;
 • Tri dopredsjednika
 • Tajnik;
 • Stegovna komisija.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba, odnosno ovlašteni predstavnik pravne osobe članice Kluba.                             

Članak 21.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu.

Za slučaj isteka mandata tijela Izvršnog odbora, Skupštinu saziva najmanje 15 punoljetnih i poslovno sposobnih članova udruge upisanih u popis članova udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 15 članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 22.

Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Kluba.

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine vrši verifikacijsko povjerenstvo. Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje većina članova, skupština se odgađa na petnaest minuta. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje s nazočnim članovima. Skupština donosi pravovaljane odluke većinom prisutnih članova ako joj prisustvuje minimalno 20 članova.

Članak 24.

SKUPŠTINA KLUBA:

 • određuje politiku razvitka Kluba;
 • donosi i mijenja Statut Kluba;
 • donosi financijski plan i završni račun;
 • donosi i mijenja Program rada;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, tri dopredsjednika, tajnika Kluba, sportskog direktora Kluba, izvršnog odbora, nadzornog odbora i stegovne komisije;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Kluba;
 • daje smjernice za rad Kluba;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka stegovne komisije;
 • odlučuje o prestanku rada Kluba;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Kluba.

Članak 26.

Izvršni odbor čini trinaest članova:

 • Predsjednik;
 • Tri dopredsjednika;
 • Tajnik;
 • Sportski direktor;
 • Sedam članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom Izvršnog odbora.

Članak 27.

Izvršni odbor:

 • bira i imenuje blagajnika Kluba;
 • saziva Skupštinu Kluba;
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose na razmatranje i prihvaćanje Skupštini;
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
 • upravlja imovinom Kluba;
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Kluba;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
 • donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama te besplatnom korištenju objekata i opreme;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 28.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba. Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 29.

Izvršni odbor odgovoran je Skupštini za svoj rad. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom. O svom nalazu i

mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.

Članak 31.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 32.

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik:

 • zastupa Klub;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora Kluba;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
 • rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Skupštini i Nadzornom odboru Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuju ga jedan od tri dopredsjednika. Dopredsjednike Kluba bira skupština na mandat od četiri godine.

DOPREDSJEDNCI KLUBA

Članak 33.

Tri dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. Dopredsjednici  Kluba su po funkciji ujedno i članovi Izvršnog odbora.

Dopredsjednici Kluba:

 • zastupaju Klub;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Izvršnog odbora Kluba;
 • mijenjaju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti;
 • vode komisije i slična radna tijela koja osnuje Izvršni odbor
 • obavljaju i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

TAJNIK KLUBA

Članak 34.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Tajnik Klub:

 • zastupa klub;
 • vodi Registar članova;
 • vodi evidenciju o uplaćenim članarinama;
 • podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća;
 • izrađuje projektnu dokumentaciju i vodi natječaje;
 • obavlja zadatke koje mu dodjeli Izvršni odbor Kluba.

SPORTSKI DIREKTOR

Članak 35.

Sportskog direktora bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine i odgovoran je za sportsku politiku Kluba te njezino provođenje.

Sportski direktor donosi odluke u vezi s pripremom natjecatelja i sportskom djelatnošću Kluba.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 36.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od pet članova koje bira Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena;
 • novčana kazna u slučaju hotimičnog uništavanja opreme u vlasništvu Kluba i to u visini vrijednosti oštećene opreme;
 • isključenje iz Kluba.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

Članak 37.

Protiv odluke Stegovne komisije može se podnijeti žalba Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

DRUGA TIJELA KLUBA

Članak 38.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela, utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

VI IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 39.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva;
 • pokretne stvari;
 • nekretnine;
 • prava i obveze Kluba.

Članak 40.

Klub stječe imovinu:

 • od članarina;
 • od dobrovoljnih priloga i darova;
 • iz dotacija iz proračuna;
 • financiranjem iz programa ili projekata iz državnog proračuna i proračuna  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 41.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 42.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Kluba, imovina će pripasti Zajednici sportskih klubova grada Ogulina.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 43.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština, a koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

VIII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 44.

Spor odnosno sukob interesa u Klubu postoji ako se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove Kluba.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležna je Stegovna komisija, koja u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Ako se spor odnosno sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor odnosno sukob interesa.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa između članova i članova Stegovne komisije Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba koja u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 46.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Kluba.

Članak 47.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 7. ožujka 2015. godine.

U Ogulinu, 30. ožujka 2019.

    Predsjednik Kluba

Neven Tešić

UREĐENJE DOMA NA ŠRC KNEJA

UREĐENJE DOMA NA ŠRC KNEJA

UREĐENJE SKIJALIŠTA

OTVARANJE SKIJAŠKE SEZONE

SUDJELOVANJE NA OG-TRAIL-u

SUDJELOVANJE NA SQT UTRKAMA NA SLJEMENU 2018.

SKIJAŠKI IZLET

PLAN AKTIVNOSTI

OTVORENO PRVENSTVO OGULINA2

OTVORENO PRVENSTVO OGULINA

PLAN NABAVE RATRAKA

UTRKA PARALEL SLALOMA

Širite riječ